Single colour offset press

1-Farben-Offsetmachine